Vlog: Top 7 Places to Visit in the Czech-Saxon Switzerland

Rok 2020 suverénně zamával se všemi mými cestovatelské plány a nakonec jsem se rozhodla trávit dovolenou u nás v Česku s malým výletem k sousedům do Německa. Ani letos vás tedy neochudím o cestovatelské vlogy, abyste si mohli zpestřit studium angličtiny, otestovat si své poslechové dovednosti a naučit se zábavným způsobem něco nového. V článku kromě vlogu samotného naleznete také přepis videa do textu, vypsanou slovní zásobu, překlad z angličtiny do češtiny a také video, ve kterém se některé zajímavé fráze či slovní spojení z vlogu naučíte používat. Tak ať se líbí, enjoy! 😉

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete pustit kliknutím na na první symbol vpravo na spodní liště videa.

Přepis videa do textu

2020 kinda sucks when it comes to travelling and that’s why I decided not to travel abroad this time. I spent a week in the Czech-Saxon Switzerland with my amazing friends and in this vlog, I’d like to share the top 7 places to visit in this beautiful corner of our country.

Děčínský Sněžník Lookout Tower and Dresden Viewpoint

If you’d like to enjoy the view, head over to Děčínský Sněžník, a mountain situated seven kilometres west of Děčín. You can see Dresden, Milešovka or Ještěď from both Dresden viewpoint (Drážďanská vyhlídka) and the lookout tower as well as the beautiful landscape of the Czech-Saxon Switzerland.

Tisa Rocks

The Tisá Rocks (Tiské stěny) is a unique group of sandstone rocks near the village Tisá (hence the name). It’s great to get lost in the labyrinth of rocks!

Pravčice Gate and Edmund Gorge

The Pravčice Gate (Pravčická brána) is a must if you find yourself in the Czech Switzerland. To get there, you can board a boat in Děčín and sail to Hřensko. Edmund Gorge (Edmundova soutěska) is definitely worth visiting, too. It’s accessible only by boat and the boatmen are fun to be around.

Bastei Bridge

Okay, we’re in Germany now! The Bastei Bridge is a fairy-tale bridge offering you a wonderful panoramic view of the mountains, sandstone rocks and the Elbe river.

Děčín Castle and Zoo

You could also spend a day in Děčín. There’s a gorgeous castle occupied by peacocks, a rose garden and also a small zoo.

Dresden

Dresden, the capital of Saxony, is a short way from Děčín and offers anything tourists dream of. Museums, galleries, sights, tourist attractions, rich history, you name it.

Elbe Lookout

Fancy a walk? Then you might like the Elbe Lookout with a wonderful view over the Elbe canyon, the deepest sandstone canyon in Europe.

Have you ever been to the Czech-Saxon Switzerland? What are the top places you’ve visited? Share them in the comments with us please!

Naučte se fráze, frázová slovesa a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Slovní zásoba a fráze z vlogu

Slovíčka z vlogu:

and that’s why – a proto, a z toho důvodu

decide not to do something – rozhodnout se něco ne(u)dělat

travel abroad – cestovat do zahraničí

this time – tentokrát

spend spent spent – strávit čas někde, trávit čas (nepravidelné sloveso)

spend a week – strávit týden

spend a day – strávit den

the Czech-Saxon Switzerland – Česko-Saské Švýcarsko

share (something with somebody) – sdílet (něco s někým), podělit se (o něco s někým)

the top 7 places – sedm nejlepších míst, top 7 míst

lookout tower – rozhledna

viewpoint / lookout – vyhlídka

head over to – zamířit kam, vydat se kam

situated 7 kilometres west of Děčín – nacházet se 7 km západně od Děčín

Dresden – Drážďany

both – oba, obě, oboje

from both Dresden viewpoint and the lookout tower – jak z Drážďanské vyhlídky, tak z rozhledny

landscape – krajina (mluvíme o vzhledu)

rock – skála

sandstone – pískovec

unique group of sandstone rocks – jedinečné pískovcové skalní město

get lost – ztratit se

labyrinth of rocks – bludiště skal

gate – brána

if you find yourself (somewhere) – jestli se ocitnete (někde)

board a boat – nalodit se, nastoupit na loď

sail (to) – plavit se (kam), plout (kam)

gorge – soutěska

be worth visiting– stát za návštěvu, stojí za to navštívit

accessible only by boat – dostupný jen na lodi, přístupný jen lodí

boatman – převozník

fairy-tale bridge – pohádkový most

panoramic view – panoramatický výhled

Elbe – Labe

gorgeous – úžasný, nádherný, krásný

castle – hrad, zámek

peacock – páv

occupied by peacocks – obývaný pávy

rose garden – růžová zahrada

zoo – zoologická zahrada

the capital of Saxony – hlavní město Saska

dream of something – snít o něčem, toužit po něčem

Dresden offers anything (which / that) tourists dream of. – Drážďany nabízí cokoli, po čem turisté touží.

museum – muzeum

gallery – galerie

sight – památka, pamětihodnost

tourist attraction – turistická atrakce

rich history – bohatá historie

then you might like (something) – pak se vám možná bude líbit (něco), pak by se vám mohlo líbit (něco)

canyon – kaňon

the deepest sandstone canyon in Europe – nejhlubší pískovcový kaňon v Evropě

Have you ever been to (somewhere)? – Už jste někdy byli (někde)?

Fráze z vlogu:

kinda – hovorová zkrácenina od „kind of“, tak nějak, docela, celkem, tak trochu

2020 kinda sucks when it comes to travelling. – Rok 2020 stojí docela za nic, pokud jde o cestování.

something sucks – stát za prd, stát za houby (hovorový výraz, především americká angličtina)

He keeps telling me his new job sucks. – Pořád mi říká, že jeho nová práce stojí za houby.

when it comes to something – když přijde na něco, když dojde na něco, pokud jde o, co se týče…

When it comes to playing tennis, I’m absolutely useless. – Když dojde na hraní tenisu, jsem úplně k ničemu.

corner – roh, kout

In this vlog, I’d like to share the top seven places to visit in this beautiful corner of our country. – V tomto vlogu bych se chtěl poděl o top sedm míst, která navštívit v tomto krásném koutu naší země.

My friend has travelled all corners of the world. – Můj kamarád projel všechny kouty světa.

as well as – stejně jako, jakož i, kromě toho, navíc

She writes short stories, non-fiction and fiction, as well as poetry. – Ona píše povídky, odbornou literaturu a beletrii, jakož i poezii.

hence – a proto, odtud tedy…, tím se vysvětluje…, a to je důvod proč…

The Tisá Rocks is a unique group of sandstone rocks near the village Tisá, hence the name. – Tiské stěny jsou jedinečné skalní pískovcové město blízko vesnice Tisá, odtud pochází i jejich název.

Our website was down yesterday, hence the delayed response. – Naše webová stránka měla včera výpadek, proto ta zpožděná odpověď.

something is a must – něco je nutnost, něco nelze opomenout, něco je nezbytné

The Pravčice Gate is a must if you find yourself in the Czech Switzerland. – Pravčickou bránu nemůžete vynechat, jestli se ocitnete v Českém Švýcarsku.

When you travel abroad, travel insurance is a must. – Když cestuje do zahraničí, cestovní pojištění je nutnost / cestovní pojištění nemůžete opomenout.

be fun to be around – s někým je sranda, s někým je legrace, s někým se nenudíte (hovorová angličtina, americká aj)

The gorge is accessible only by boat and the boatmen are fun to be around. – Soutěska je přístupná pouze lodí a s převozníky je legrace.

Children are always fun to be around. – S dětmi se nikdy nenudíte.

be a short way from – být kousek od

Telč is a short way from Třebíč. – Telč je kousek od Třebíče.

you name it – znáte to, však to znáte, však víte, a tak dále, a další, cokoli vás napadne (při vyjmenovávání mnoha možností, kdy už se nám nechce do puntíku říct vše a předpokládáme, že dotyčný už si udělal obrázek, co máme na mysli)

The restaurant offers beer, wine, soft drinks, spirits, you name it. – Restaurace nabízí pivo, víno, nealko, tvrdý alkohol, však to znáte.

I like all genres of literature – fantasy, thriller, horror, romance, you name it. – Mám rád všechny žánry literatury – fantasy, thriller, horor, romantiku, cokoli vás napadne.

Fancy (doing) something? – chtít se, mít chuť na (neformální výraz z britské angličtiny)

Fancy a drink? – Dal by sis něco na pití? Nedal by sis skleničku?

Fancy a walk? – Chce se ti na procházku?

Fancy going out tonight? – Chce se ti dneska večer někam jít?

Přepis s překladem

2020 kinda sucks when it comes to travelling

Rok 2020 tak nějak stojí za nic, když dojde na cestování,

and that’s why I decided not to travel abroad this time.

a proto jsem se tentokrát rozhodla necestovat do zahraničí.

I spent a week in the Czech-Saxon Switzerland with my amazing friends

Strávila jsem týden v Česko-Saském Švýcarsku s mými úžasnými kamarády

and in this vlog, I’d like to share the top 7 places to visit in this beautiful corner of our country.

a v tomto vlogu bych se chtěla podělit o top 7 míst, která navštívit v tomto krásném koutu naší země.

Děčínský Sněžník Lookout Tower and Dresden Viewpoint / Rozhledna Děčínský Sněžník a Drážďanská vyhlídka

If you’d like to enjoy the view, head over to Děčínský Sněžník,

Jestli si chcete užít výhled, vydejte se k Děčínskému Sněžníku,

a mountain situated seven kilometres west of Děčín.

hoře, která se nachází sedm kilometrů západně od Děčína.

You can see Dresden, Milešovka or Ještěď from both Dresden viewpoint and the lookout tower

Z Drážďanské vyhlídky i rozhledny můžete zahlédnout jak Drážďany, Milešovku nebo Ješťěd

as well as the beautiful landscape of the Czech-Saxon Switzerland.

tak i krásnou krajinu Česko-Saského Švýcarska.

Tisa Rocks / Tiské stěny

The Tisá Rocks is a unique group of sandstone rocks near the village Tisá (hence the name).

Tiské stěny jsou jedinečné skalní pískovcové město blízko vesnice Tisá (odtud pochází i jejich název).

It’s great to get lost in the labyrinth of rocks!

Je skvělé ztratit se v bludišti skal!

Pravčická Archway and Edmund Gorge / Pravčická brána a Edmundova soutěska

The Pravčice Gate is a must if you find yourself in the Czech Switzerland.

Pravčickou bránu nemůžete vynechat, když se ocitnete v Českém Švýcarsku.

To get there, you can board a boat in Děčín and sail to Hřensko.

Abyste se tam dostali, můžete nastoupit na loď v Děčíne a plout do Hřenska.

Edmund Gorge is definitely worth visiting, too.

Edmundova soutěska také stojí za návštěvu.

It’s accessible only by boat and the boatmen are fun to be around.

Je dostupná pouze lodí a s převozníky se nudit nebudete.

Bastei Bridge / Most Bastei

Okay, we’re in Germany now!

Tak jo, a jsme v Německu!

The Bastei Bridge is a fairy-tale bridge offering you a wonderful panoramic view of the mountains, sandstone rocks and the Elbe river.

Most Bastei je pohádkový most, který vám nabízí panoramatický výhled na hory, pískovcové skály a řeku Labe.

Děčín Castle and Zoo / Děčínský zámek a zoo

You could also spend a day in Děčín.

Také byste mohli strávit jeden den v Děčíně.

There’s a gorgeous castle occupied by peacocks, a rose garden and also a small zoo.

Je tu krásný zámek obývaný pávy, růžová zahrada a také malá zoologická zahrada.

Dresden / Drážďany

Dresden, the capital of Saxony, is a short way from Děčín and offers anything tourists dream of.

Drážďany, hlavní město Saska, jsou kousek od Děčína a nabízí cokoli, po čem turisté touží.

Museums, galleries, sights, tourist attractions, rich history, you name it.

Muzea, galerie, památky, turistické atrakce, bohatou historii, však to znáte.

Elbe Lookout / Labská vyhlídka

Fancy a walk?

Chce se vám na procházku?

Then you might like the Elbe Lookout with a wonderful view over the Elbe canyon, the deepest sandstone canyon in Europe.

Pak by se vám mohla líbit Labská vyhlídka s úžasným výhledem na Labský kaňon, nejhlubší pískovcový kaňon v Evropě.

Have you ever been to the Czech-Saxon Switzerland?

Už jste někdy byli v Česko-Saském Švýcarsku?

What are the top places you’ve visited?

Jaká jsou top místa, která jste navštívili?

Share them in the comments with us please!

Podělte se o ně s námi v komentářích, prosím!

Tak jak se vám dařilo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov novinka? A naučili jste se něco užitečného? Doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů. A dejte mi vědět, jestli se chcete na něco zeptat. 🙂

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z cestovatelských vlogů a video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info včetně video návodů zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.