Mám jen pár (nejen obchodních) podmínek...

Podmínky týkající se Skype lekcí

 • 1
  Za prvé trochu netradiční podmínka: Ráda bych učila jen ty, kteří to s angličtinou myslí opravdu vážně, jsou ochotní se do toho pustit naplno a pracovat na sobě na našich Skype lekcích i mimo ně. V opačném případě budete plýtvat penězi i časem, čemuž se chci pokud možno vyhnout.
 • 2
  Zavazuji se, že během 55 minut naší Skype lekce se vám budu maximálně věnovat a udělám vše proto, aby se vaše schopnost anglické konverzace neustále zlepšovala.
 • 3
  Vždy si můžete zarezervovat jen tolik lekcí, kolik jste si koupili.
 • 4
  Pokud chcete lekci zrušit, můžete tak učinit nejpozději 24 hodin před začátkem dané lekce. Proč tomu tak je? Před každou lekcí se pečlivě věnuji přípravě, proto mi ušetříte spoustu času, když mi dáte o zrušení vědět dopředu. Následně se domluvíme na náhradním termínu.
 • 5
  Pokud nebudete ve smluvenou dobu na Skypu, počkám na vás 20 minut a poté považuji lekci za zrušenou bez možnosti vrátit peníze. Proč tomu tak je? Přípravě lekce jsem věnovala nemálo času a úsilí, proto bych byla opravdu nerada, kdyby vyzněla do prázdna.
 • 6
  Pokud se ke Skypu připojíte později, delší než pěti minutové zpoždění vám nebudu moci nahradit. Hlídejte si proto, prosím, čas.
 • 7
  V případě technických potíží z mé strany (výpadek internetu, elektřiny apod.) máte samozřejmě nárok na nahrazení Skype lekce, a to v termínu, který si sami vyberete.
 • 8
  A nakonec spíše fér oznámení: Objednávkou na webu English Hacker se Váš e-mail automaticky stává součástí mé databáze kontaktů. Z této databáze se můžete kdykoli odhlásit. Doufám ale, že k tomu nebudete mít důvod. 😉 Slibuji, že vaši e-mailovou schránku nebudu plnit nesmysly ani spamem, ale jen relevantními a užitečnými sděleními. Nemám také ráda, když mi někdo schránku plní každý den, ne-li několikrát. Proto tohle ode mě nečekejte. Zavazuji se také, že s Vašimi osobními údaji budu zacházet v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Teď trochu vážněji aneb obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Plně respektuji důvěrný charakter Vašich osobních či firemních údajů, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte do objednávkového formuláře, používám k vystavení daňových dokladů a pro komunikaci s Vámi. Tato data jsou ukládána v mé databázi, kde je střežím jako oko v hlavě. Beru ochranu Vašich osobních údajů opravdu vážně a zpracovávám je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Článek I. – Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.englishhacker.cz.
Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je koupě Skype lekcí pro studenty angličtiny English Hacker nebo prémiové studijní materiály k Prohlubovacímu kurzu angličtiny Enlgish Hacker.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr. Markéta Růžičková se sídlem Obránců míru 442/9, 674 01 Třebíč, Česká republika. IČO: 01514831, neplátce DPH. Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Třebíč.

Kontaktní údaje:

e-mail: marketa@englishhackerpremium.cz

telefon: +420 605 544 287

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Předmět smlouvy je informačním produktem a duševním vlastnictvím. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Objednávkou Skype lekcí nebo prémiových studijních materiálů k Prohlubovacímu kurzu English Hacker přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukou a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
Během lekcí může dojít ke zmínce o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka
Předmětem smlouvy je nákup Skype lekcí angličtiny English Hacker nebo prémiové materiály k Prohlubovacímu kurzu angličtiny English Hacker.

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.englishhacker.cz
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.englishhacker.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

 

Článek III. – Cena, fakturace, odstoupení od smlouvy, reklamace
Cena. Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu služeb na stránkách www.englishhacker.cz. Cena je uvedena bez sazby DPH, protože prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu a po jejím uhrazení daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Odstoupení od smlouvy. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách dodavatele) má objednavatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne obdržení platby na účet prodávajícího. Odstoupí-li objednavatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Odstoupení od smlouvy ohlásí zákazník na e-mail marketa@englishhackerpremium.cz, a pokud byla dodržena lhůta popsána výše, prodávající ho následně kontaktuje. Po odstoupení od smlouvy a vrácení platby zpět na účet kupujícího nemá kupující již dále nárok na Skype lekce angličtiny.

Reklamace. Pokud je kupující nespokojený s kvalitou výuky během Skype lekcí, ohlásí tuto skutečnost na e-mail marketa@englishhackerpremium.cz a dojde k přezkoumání důvodů reklamace a navržení náhradního řešení kupujícímu. Prodávající se zavazuje přezkoumat a rozhodnout o reklamaci nejpozději do dvou dnů od přijetí reklamace. 

Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednavatele. Jedná se zejména o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednavatel přihlásil, technické problémy spočívající v nedostatečném vybavení, resp. nedostatečném připojení k internetu či například zdravotní komplikace studenta. 

Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetí vyučovací lekce po zahájení studia, pokud si kupující objednal pět nebo více lekcí. Při objednávce jedné či tří lekcí není možné reklamaci uplatnit z toho důvodu, že prodávající nabízí jednu Skype lekci na vyzkoušení zdarma, pokud si k ní kupující přikoupí alespoň jednu další.

Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednavatel odeslat e- mailem na marketa@englishhackerpremium.cz. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel obratem elektronickou poštou potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

Odstoupením studenta po třech prvních lekcích v případě objednávky pěti a víc lekcí vzniká kupujícímu nárok na storno poplatek ve výši 50% z celkové platby.

 

 

Článek IV. – Forma platby
Platba za Skype lekce angličtiny English Hacker je jednorázová bez možnosti platby na splátky. Platba za prémiové studijní materiály k Prohlubovacímu kurzu angličtiny English Hacker může být provedena jednorázově nebo ve formě dvou splátek, první okamžitě, druhé v následujícím měsíci. 
V případě splátkové platby může být součet splátek mírně vyšší, než cena jednorázová. Důvodem je vyšší administrativní náročnost splátkového prodeje.
V objednávkovém formuláři je vždy zobrazena platná cena.
Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře platební bránou GoPay nebo bankovním převodem dle doby splatnosti vystavené faktury.
Objednávkový a fakturační systém vystaví po objednání služby vystaví zálohovou fakturu. Faktury jsou automaticky odeslány na uvedený email klienta.
Splatnost faktury je 7 dní.

 

Článek V. – Způsob platby
Online platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Další možností je platba běžným bankovním převodem na základě platebních informací z faktury.
Možnosti plateb:

 • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 • Online bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank
 • Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další banky.

 

Článek VI. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Článek VII. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2016. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.