Učte se anglicky se scénou z Harryho Pottera (Halloween edition!)

Halloween tu bude za pár dní, a já si říkala, že je to perfektní příležitost vytvořit nějakou tu strašidelně laděnou lekci angličtiny. Co takhle se společně podívat na scénu z filmu Harry Potter a Kámen mudrců? Otestujete si, jak dobře dokážete porozumět angličtině ve filmech, potrénujete poslechové dovednosti, dozvíte se zajímavosti o britské angličtině i výslovnosti a naučíte se spoustu užitečné slovní zásoby. A to nejdůležitější nakonec: budete se u toho báječně bavit a zároveň se naladíte na Halloween. Zní to prima? Pojďme na to. 🎃

Předpokládám, že většina z vás už Harryho Pottera a Kámen mudrců viděla, pokud byste ale chtěli o filmu vědět víc, mrkněte na ČSFD. A teď už pojďme na to.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Check out the transcript of the scene

HARRY: Wh – where’s Hermione?

NEVILLE: Parvati Patil said that she wouldn’t come out of the girl’s bathroom. She said that she’d been in there all afternoon…crying.

QUIRRELL: TROLL! IN THE DUNGEON! TROLL IN THE DUNGEON!! Thought you ought to know.

DUMBLEDORE: SILENCE! Everyone will please not panic. Now, Prefects will lead their house back to the dormitories. Teachers will follow me to the dungeons.

STUDENTS: Hufflepuff, this way! Let’s go!

PERCY: Gryffindors, keep up, please. And stay alert!

HARRY: How could a troll get in?

RON: Not on its own. Trolls are really stupid. Probably people playing jokes. … What?

HARRY: Hermione! She doesn’t know!

Check out the transcript of the whole video

All right, let’s go through the film scene by scene.

Tak jo, pojďme si ten film projít scénu po scéně.

Jack-o‘-lantern (tradiční halloweenská dýně)

And since it’s almost Halloween, let’s have a quick look at Jack-o‘-lanterns. A jack-o‘-lantern is a pumpkin that has a face cut into it. On Halloween, you put a lit candle inside and it shines through the holes. It’s an integral part of Halloween now.

A jelikož je skoro Halloween, pojďme se v rychlosti podívat na takzvaný Jack-o‘-lantern. Jack-o‘-lantern je dýně, do které je vyřezaný obličej. O Halloweenu se do ní dává zapálená svíčka a svítí skrze otvory. Dnes je to už nedílná součást Halloweenu.

Wh – where’s Hermione? (K – kde je Hermiona?)

I think there’s no need to translate this. Harry notices that Hermione isn’t at the table and wants to know where she is.

Myslím, že tohle není třeba překládat. Harry si všimne, že Hermiona není u stolu, a chce vědět, kde je.

Parvati Patil said that she wouldn’t come out of the girl’s bathroom. She said that she’d been in there all afternoon…crying. (Parvati Patilová říkala, že se zavřela na dívčích záchodech. Říkala, že tam je už celé odpoledne a brečí.)

Okay, several important things here. When you won’t come out of somewhere, you don’t want to leave the place. To come out of somewhere means “vyjít odkud, vylézt odkud”.

Tak jo, máme tu několik důležitých věcí. Když nechcete „come out of somewhere“, nechcete z toho místa odejít. „To come out of somewhere“ znamená „vyjít odkud, vylézt odkud“.

Also, these two sentences are perfect examples of the reported speech. What is the reported speech? When we say what other people told us, that’s the reported speech. Parvati Patil said this: “Hermione won’t come out of the girl’s bathroom. She’s been in  there all afternoon, crying.” That’s the direct speech. Neville tells us what Parvati said, that’s the reported speech.

Tyto dvě věty jsou také perfektními příklady nepřímé řeči. Co je to nepřímá řeč? Když říkáme, co nám řekli jiní lidé, to je nepřímá řeč. Parvati Patilová řekla tohle: „Hermiona se zavřela na dívčích záchodech. Je tam už celé odpoledne a brečí.“ To je přímá řeč. Neville nám říká, co řekla Parvati, to je nepřímá řeč.

As you may notice, the grammatical tenses in these sentences shift one step back into the past. Won’t changes into wouldn’t. She’s been in there all afternoon changes into She’d been there all afternoon. That’s one of the important rules of the reported speech.

Jak jste si možná všimli, gramatické časy v těchto větách se posouvají jeden krok zpátky do minulosti. Won’t se změní na wouldn’t. She’s been in there all afternoon (předpřítomný čas) se změní na She’d been there all afternoon (předminulý čas). To je jedno z důležitých pravidel nepřímé řeči.

Okay, let’s put it together and translate it into Czech: Parvati Patilová říkala, že se zavřela na dívčích záchodech / že nechce vyjít z dívčích záchodů. Říkala, že je tam celé odpoledne a brečí.

Okay, pojďme to dát dohromady a přeložit to do češtiny.

TROLL! IN THE DUNGEON! TROLL IN THE DUNGEON!! (TROL! VE SKLEPENÍ! TROL VE SKLEPENÍ!)

A troll is an imaginary creature that looks like an ugly person and is considered stupid and slow.

„A troll“ je imaginární tvor, který vypadá jako ošklivý člověk a je považován za hloupého a pomalého.

And what is a dungeon? It’s a dark underground room under a castle that was used in the past mostly as a prison. That’s where Hogwarts students attend their Potions classes.

A co je to „a dungeon“? Je to tmavá podzemní místnost nacházející se pod hradem, která byla v minulosti používána především jako vězení. Tam chodí bradavičtí studenti na hodiny lektvarů.

Thought you ought to know. (Myslel jsem, že byste to měl vědět.)

Quirrell basically says this: I thought that you should know about this, about the troll in the dungeon. Since he uses informal English, he doesn’t say I at the beginning of the sentence. He also uses ought to. What does it mean? It’s the same as should, just a bit more formal and stronger.

Quirrell tu v podstatě říká tohle: „Měl jsem za to, že byste o tomhle měl vědět, o tom trolovi ve sklepení.“ Jelikož používá neformální angličtinu, neříká na začátku věty „I“. Také používá „ought to“. Co to znamená? Je to stejné jako „should“, jen o něco formálnější a významově silnější.

SILENCE! (TICHO!)

Dumbledore wants to calm everyone down and make them stop panicking. Silence basically means quiet, stop shouting, stop running, stop panicking.

Brumbál chce, aby se všichni uklidnili, a chce je přimět, aby přestali panikařit. „Silence“ v podstatě znamená „ticho, přestaňte křičet, přestaňte běhat, přestaňte panikařit“.

Everyone will please not panic. (Nepropadejte prosím panice.)

Notice that Dumbledore uses very formal English here which makes him sound authoritative. He doesn’t shorten will not, he uses the full negative form.

Všimněte si, že Brumbál tu používá velice formální angličtinu, díky čemuž zní autoritativně. Nezkracuje „will not“, používá plný tvar záporu.

I guess you know the verb panic but just to make sure: to panic means to suddenly feel so frightened that you can’t think clearly or behave sensibly.

Hádám, že sloveso „panic“ už znáte, ale jen pro jistotu: „to panic“ znamená cítit se najednou tak vystrašeně, že nemůžete myslet jasně ani se chovat rozumně (panikařit, propadat panice).

Now, Prefects will lead their house back to the dormitories. (A teď, prefekti odvedou svou kolej zpět do ložnic.)

You use now when you get someone’s attention before continuing speaking.

„Now“ použijete, když jste získali něčí pozornost předtím, než opět začnete mluvit (a teď, tak tedy…).

A Prefect is an older student in some British boarding schools who has special duties and helps to control younger students.

„A Prefect“ je starší student na některých britských internátních školách, který má povinnosti navíc a pomáhá řídit mladší studenty (prefekt).

If you lead someone somewhere, you take someone somewhere by going in front of them so that they know where to go.

Když někoho někam „lead“, vezmete ho někam tak, že jdete před nimi, aby věděli, kam jít (vést někoho někam, odvést někoho někam, dovést někoho někam).

A (school) house is a living and learning community for students at British schools which often compete against each other. (školní kolej)

„A (school) house“ je komunita, ve které žijí a společně se učí studenti na britských školách (školní kolej). Koleje mezi sebou často soupeří.

And a dormitory is a large room for several students to sleep in in a boarding school.

A „a dormitory“ je velká místnost, kde pohromadě spí několik studentů internátní školy (ložnice, společná ložnice).

Teachers will follow me to the dungeons. (Učitelé mě budou následovat do sklepení.)

If you follow someone somewhere, you go or walk behind that person.

Když někoho někam „follow“, jedete nebo jdete za tím člověkem (následovat koho, jít za kým).

Hufflepuff, this way! Let’s go! (Mrzimor, tudy! Pojďme!)

Hufflepuff is one of the Hogwarts school houses.

„Hufflepuff“ je jedna z bradavických školních kolejí (Mrzimor).

This way is something you say when you want to show someone the right direction to go.

„This way“ je něco, co řeknete, když chcete někomu ukázat správný směr, kterým se vydat (tudy).

Gryffindors, keep up, please. And stay alert! (Nebelvírští, držte se mnou krok a mějte se na pozoru!)

Gryffindor is another Hogwarts schoolhouse and the Gryffindors are the students of that house.

„Gryffindor“ je další bradavická kolej (Nebelvír) a „the Gryffindors“ jsou studenti té koleje (nebelvírští).

To keep up means to go as quickly as someone else, not to stay behind.

„To keep up“ znamená jít stejně rychle jako někdo jiný, nezaostávat za ním (držet krok s někým, stačit někomu).

And to stay alert means to be very careful and give all your attention to what is happening.

A „to stay alert“ znamená být velice opatrný a věnovat veškerou svou pozornost tomu, co se právě děje (mít se na pozoru, být ostražitý).

How could a troll get in? (Jak se mohl troll dostat dovnitř?)

To get in means to manage to get inside a building or room. How is it possible that the troll is inside the castle?

„To get in“ znamená podařit se dostat dovnitř nějaké budovy či místnosti (dostat se dovnitř, dostat se kam). Jak je možné, že je trol uvnitř hradu?

Not on its own. Trolls are really stupid. (Sám od sebe ne. Trolové jsou hrozně hloupí.)

When you do something on your own, you do it without anyone’s help. The trolls are so stupid that they couldn’t get in without help. A troll couldn’t get in on its own. Notice that trolls are considered inanimate that’s why we refer to a troll as it, not as he.

Když něco děláte „on your own“, děláte to sami, bez cizí pomoci (sám, bez cizí pomoci). Trolové jsou tak hloupí, že by se nemohli dostat dovnitř, aniž by jim někdo pomohl. Trol by se dovnitř sám nedostal. Všimněte si, že trolové jsou v angličtině považováni za neživotné, proto je označujeme zájmenem „it“ (to), nikoli „he“ (on).

Probably people playing jokes. (Nejspíš si jen někdo dělal legraci.)

If you play jokes, you trick someone or do something to someone as a joke. Well, that’s a very dangerous joke, don’t you think?

Když vy „play jokes“, někoho napálíte nebo uděláte něco někomu a zamýšlíte to jako vtip (vystřelit si, utahovat si, dělat si legraci, žertovat). To je tedy pěkně nebezpečný žert, nemyslíte?

Notice that Ron uses informal English. He doesn’t say People are probably playing jokes.

Všimněte si, že Ron používá neformální angličtinu. Neříká „People are probably playing jokes“, ale „Probably people playing jokes“.

What? (Co je?)

You say What? to ask What’s going on? What are you doing? It’s an informal way to ask: Co je? Don’t use this in formal conversations because you would sound impolite and rude.

„What?“ řeknete, když se chcete zeptat „Co se děje? Co to děláš?“ Je to neformální způsob, jak se zeptat: „Co je?“. Nepoužívejte tenhle výraz ve formálním rozhovoru, protože byste zněli nezdvořile a neomaleně.

He also doesn’t pronounce T at the end of the word. That’s typical for British English accents like Cockney when native speakers swallow the sound T in the middle or at the end of words.

Také nevyslovuje zvuk T na konci slova. To je typické pro britské přízvuky jako Cockney, kdy rodilí mluvčí polykají T uprostřed a na konci slov.

Hermione! She doesn’t know! (Hermiona! Ona o tom trolovi neví!)

Hermione doesn’t know about the troll! She’s in danger!

Hermiona o tom trolovi neví! Je v nebezpečí!

Learn the vocabulary

Slovní zásobu z této lekce se můžete efektivně a zábavně učit v tomto kurzu na Memrise. Nevíte, co je Memrise? Mrkněte sem.

a Jack-o‘-lantern – halloweenská vydlabaná dýně s vyřezaným obličejem a svíčkou uvnitř

to come out of somewhere – vyjít odkud, vyjít z čeho (irregular: come came come)

a girl’s bathroom – dívčí záchody, dívčí umývárna

in there – tam (myšleno někde uvnitř)

to cry – plakat, brečet

a troll – trol

a dungeon – sklepení, žalář, kobka (podzemní hradní prostory)

I thought… – Říkal jsem si… Myslel jsem, že… (irregular: think thought thought)

ought to – měl by, měl bych, měli bychom, měli by (o něco silnější než should)

Silence! – Ticho!

to panic – panikařit

now – a teď (poté, co získáte něčí pozornost a můžete jim říct, co máte na srdci)

a Prefect – prefekt, starší student, který na některých britských internátních školách dohlíží na mladší studenty a má další povinnosti navíc

to lead someone somewhere – dovést někoho někam, vést někoho někam, odvést někoho někam (irregular: lead led led)

a (school) house – kolej (školní)

a dormitory – společná ložnice

to follow someone somewhere – následovat koho někam, jít za kým někam

Hufflepuff – Mrzimor (jedna z bradavických kolejí)

this way – tudy

Let’s go. – Pojďme. Pojďte.

Gryffindor – Nebelvír (jedna z bradavických kolejí)

Gryffindors – nebelvírští, studenti nebelvírské koleje

to keep up – stačit někomu, držet krok s kým, nezaostávat (irregular: keep kept kept)

to stay alert – být ostražitý, mít se na pozoru

to get in – dostat se dovnitř, dostat se kam (irregular: get got got)

on your own – sám, bez cizí pomoci

stupid – hloupý, blbý, pitomý

probably – nejspíš, asi, pravděpodobně

to play jokes – vystřelit si, utahovat si, dělat si legraci, žertovat

What? – Co je? (neformální)

Happy and spooky Halloween, everybody! Thank you so much for learning English with me. 😉

And don’t forget to do your homework.

TELL ME: Would you like to study at Hogwarts even though there are trolls, dark wizards and other scary things there? Why or why not?

Pokud máte otázky či postřehy, pište je do komentářů. Ráda si s vámi popovídám. 😉

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. Thank you very much, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.